Obchodné podmienky

I. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Triglyf, s.r.o.
Starhradská 14, 851 05 Bratislava
IČO: 44 419 066
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 55175/B
DIČ: 2022719600
IČ DPH: SK2022719600

Kontaktné údaje:
V pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.: Ing. Alexandra Cvečková, tel.č.:
Adresa elektronickej pošty:
Prípadne kontaktujte prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.

II. OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Objednávka
Predaj tovaru sa realizuje na základe záväzného potvrdenia objednávky. Po odoslaní objednávky kupujúcim bude objednávka spracovaná predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu, ktorú pri objednávke zadal kupujúci, budú v prípade potreby zasielané ďalšie informácie týkajúce sa predmetnej objednávky. Objednávka potvrdená predávajúcim sa považuje za obojstranne záväznú.

2. Cena
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky uvedené v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak.

3. Dodacie podmienky
Dodávka tovaru je realizovaná v čo najkratšom možnom termíne, v závislosti od druhu a typu dopravy, ktorú si vybral kupujúci, a to buď prostredníctvom služieb Slovenskej pošty alebo inou prepravnou spoločnosťou.
V prípade, ak dodávka tovaru nie je zrealizovaná do 30 dní, má kupujúci právo po uplynutí tejto lehoty od zmluvy odstúpiť.
Ak si kupujúci po záväznom objednaní tovaru neprevezme zásielku, predávajúci si môže uplatniť nárok na náhradu škody vo výške skutočných nákladov spojených s pokusom o doručenie objednaného tovaru.

4. Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho je možné najneskôr do vyskladnenia tovaru, na základe písomnej dohody prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailovej adresy uvedenej v časti I. týchto obchodných podmienok. Ak už je tovar odoslaný na adresu doručenia, storno už nie je možné. V prípade, že objednávka už bola uhradená, predávajúci vráti peniaze kupujúcemu najneskôr do 14 dní.
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar v prípade, že ho nie je možné dodať z dôvodu nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúceho bezodkladne informovať. V prípade, že objednávka už bola uhradená, predávajúci vráti peniaze kupujúcemu najneskôr do 14 dní.

5. Odstúpenie od zmluvy

Vzhľadom na povahu predaja tovaru prostredníctvom internetového obchodu, má kupujúci právo vrátiť tovar do 14 dní od jeho prevzatia. Podmienkou vrátenia peňazí je, aby bol tovar neporušený.

6. Reklamácia tovaru

Na tovar predávaný v internetovom obchode sa vzťahuje zákonná záručná doba 2 roky.
Reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe tovaru je potrebné zaslať na adresu: FHB Group, s.r.o., Mlynské luhy 29, 821 05 Bratislava. Predávajúci je povinný o prípadnej reklamácii zo strany kupujúceho rozhodnúť v čo najkratšej možnej lehote, najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia.
Reklamácia sa nevzťahuje na tovar zjavne poškodený neopatrnou manipuláciou s tovarom.
Kupujúci je povinný dodaný tovar bezodkladne skontrolovať. V prípade, že je balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, je potrebné, aby si kupujúci uplatnil reklamáciu priamo u prepravcu. Reklamácia zásielky je možná v takomto prípade iba pri prevzatí. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté pri preprave.

7. Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov nakladá v súlade so Zákonom č.84/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou. Osobné údaje kupujúceho (kupujúcim uvedené krstné meno, priezvisko, názov spoločnosti, fakturačná a dodacia adresa, e-mailovú adresu a voliteľné informácie v poznámke k objednávke) budú použité výlučne a výhradne za účelom vybavenia objednávky a informovania kupujúceho o vybavení objednávky, fakturácie, distribúcie tovaru kupujúcemu, riešenie sťažností a reklamácií a splnenie ďalších zákonných povinností prevádzkovateľa (vedenie účtovníctva). Za týmito účelmi môžu byť údaje poskytnuté tretím stranám. Bližšie informácie sú uvedené v dokumente Zásady ochrany osobných údajov.

8. Orgán dozoru, ktorému podieha činnosť prevádzkovateľa
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č.: 02/58 27 21 70

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom uvedeným v časti I. týchto obchodných podmienok), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

9.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

9.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. Záverečné ustanovenie
Tieto obchodné podmienky platia v plnom rozsahu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrad prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť alebo dopĺňať obchodné podmienky v prípade potreby.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 29.09.2018.